Помічники-консультанти депутатів

Вівторок, 03 травня 2016 09:19

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 4 (позачергової) сесії міської ради

23.12.2015 № 3/4

Положення

про помічника-консультанта депутата Кам’янець-Подільської міської ради

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1 Правовий статус помічника-консультанта депутата міської ради.

Відповідно до частини першої статті 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат міської ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус народного депутата України", іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.

Помічником-консультантом депутата міської ради може бути лише громадянин України, який має, щонайменше, загальну середню освіту.

Помічник-консультант депутата міської ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим Положенням про помічника-консультанта депутата міської ради.

Глава 2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 2.1 Права помічника-консультанта депутата міської ради.

Помічник-консультант депутата міської ради має право:

1) входити і перебувати у приміщеннях міської ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта;

2) бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради у відведених для цього місцях;

3) бути присутнім на засіданнях постійних комісій міської ради, виконавчого комітету міської ради, або тимчасових чи спеціальних комісій міської ради;

4) на ознайомлення з рішеннями, прийнятими міською радою, виконавчим комітетом, розпорядженнями міського голови, що офіційно поширюються.

5) одержувати за письмовим зверненням депутата міської ради у міській раді її виконавчому комітеті, об'єднаннях громадян, комунальних підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні інформаційні та довідкові матеріали для здійснення депутатських повноважень;

6) одержувати надіслану на ім'я депутата міської ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міської ради;

7) за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою посадових осіб органів міської ради користуватися належною раді копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

Стаття 2.2 Обов'язки помічника-консультанта депутата міської ради.

Помічник-консультант депутата міської ради зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;

2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата міської ради;

3) за дорученням депутата міської ради вивчати питання, необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4) допомагати депутату міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

5) допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

6) надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

7) за дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб міської територіальної громади, інформувати про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

8) виконувати інші доручення міського депутата у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, відповідно до встановленого депутатом міської ради розподілу обов'язків поміж помічниками-консультантами.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА ПОСАДУ

ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

Стаття 3.1 Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради.

1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

2. Депутат міської ради має право у будь-який момент припинити повноваження помічника-консультанта від виконання ним його обов'язків за процедурою, передбаченою цим Положенням (п. 2, ч. 2,ст. 3.3), або замінити його на іншу особу.

Стаття 3.2. Умови прийняття на посаду помічника-консультанта депутата міської ради.

1.Помічник-консультант депутата міської ради працює на громадських засадах.

2.Депутат міської ради самостійно визначає кількість своїх помічників-консультантів у межах встановлених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» (ч. 1, ст. 29-1), тобто не більше п'яти осіб.

Стаття 3.3. Зарахування на посаду та припинення повноважень помічника-консультанта депутата міської ради.

1.Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата міської ради проводиться на підставі письмового подання депутата міської ради секретарю міської ради, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду, рік народження, наявність громадянства України та відповідної освіти, а також мотивований висновок депутата щодо можливостей кандидата виконувати обов'язки помічника-консультанта. До письмового подання депутата міської ради додаються особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, та копії документів, які засвідчують наявність громадянства України (ксерокопія паспорту громадянина України) та відповідної освіти (ксерокопія відповідного диплому або відповідного документу).

2.Повноваження помічника-консультанта депутата міської ради може бути припиненні:

1) за власною письмовою заявою;

2) за письмовим поданням депутата міської ради секретарю міської ради;

3) у разі припинення повноважень міського депутата - з дати їх припинення.

Повноваження помічника-консультанта депутата міської ради проводиться на підставі письмового подання депутата міської ради секретарю міської ради.

Інформація щодо зарахування на посаду та припинення повноважень помічника-консультанта подається через засоби масової інформації.

Глава 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 4.1 Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради.

1.Помічник-консультант депутата міської ради має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, і використовує його у випадках, передбачених законодавством.

2.Помічнику-консультанту депутата міської ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву міської ради, прізвище депутата міської ради, а також те, що помічник-консультант депутата міської ради працює на громадських засадах у міській раді.

3. Зразок посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради додається (додаток 1).

4.Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним і підлягає поверненню до міської ради по закінченню повноважень депутата міської ради або за його письмовим поданням, або у разі припинення помічником-консультантом своєї діяльності за власним бажанням.

Стаття 4.2 Дія Положення та внесення змін або доповнень до нього.

1.Це Положення набирає чинності з дня його затвердження міською радою.

2.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням міської ради.

1451049103 dodatok
 
 
Прочитано 3028 разів